Англійська мова

Мета курсу полягає в розвитку й удосконаленні навичок читання та письма, якими повинні володіти незалежні користувачі мови на рівнях А2—В2 відповідно до "Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання". Тематика матеріалів подана за Програмою загальноосвітньої школи і належить до блоку "Людина та її оточення". У результаті опрацювання завдань курсу учні мають знати базовий граматичний та лексичний матеріал, передбачений вимогами Програм ЗНО і ДПА, та вміти вільно використовувати його в таких видах мовленнєвої діяльності, як читання та письмо.

 

 

Перелік тем
ТЕМА 01. Розділ І. Граматика. ІМЕННИК (NOUN)
ТЕМА 02. Розділ І. Граматика. АРТИКЛЬ (ARTICLE)
ТЕМА 03. Розділ І. Граматика. ЗАЙМЕННИК (PRONOUN)
ТЕМА 04. Розділ І. Граматика. ПРИКМЕТНИК (ADJECTIVE)
ТЕМА 05. Розділ І. Граматика. ПРИСЛІВНИК (ADVERB). ЧИСЛІВНИК (NUMERAL)
ТЕМА 06. Розділ І. Граматика. ДІЄСЛОВО. ВИДО-ЧАСОВІ ФОРМИ (АКТИВНИЙ СТАН) (VERB. TENSE ASPECT FORMS (ACTIVE VOICE))
ТЕМА 07. Розділ І. Граматика. ДІЄСЛОВО. ВИДО-ЧАСОВІ ФОРМИ (ПАСИВНИЙ СТАН). MAKE I DO. ДІЄСЛОВА З ПРИЙМЕННИКАМИ
ТЕМА 08. Розділ І. Граматика. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (MODAL VERBS)
ТЕМА 09. Розділ І. Граматика. НЕПРЯМА МОВА. УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ (REPORTED SPEECH. SEQUENCE OF TENSES)
ТЕМА 10. Розділ І. Граматика. ІНФІНІТИВ (INFINITIVE). ING-FORMS (ГЕРУНДІЙ, ДІЄПРИКМЕТНИК І ДІЄПРИСЛІВНИК)
ТЕМА 11. Розділ І. Граматика. ПРИЙМЕННИК (PREPOSITION)
ТЕМА 12. Розділ І. Граматика. СПОЛУЧНИК (CONJUNCTION)
ТЕМА 13. Розділ І. Граматика. УМОВНІ РЕЧЕННЯ (CONDITIONALS). РЕЧЕННЯ З ДІЄСЛОВОМ TO WISH
ТЕМА 14. Розділ І. Граматика. УТВОРЕННЯ ФОРМ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ. THERE IS/ARE. HAVE/HAVE GOT. УЗГОДЖЕННЯ ПІДМЕТА З ПРИСУДКОМ
ТЕМА 15. Розділ ІІ. Лексика. PEOPLE
ТЕМА 16. Розділ ІІ. Лексика. HOUSES АND HOMES
ТЕМА 17. Розділ ІІ. Лексика. YOUR HEALTH
ТЕМА 18. Розділ ІІ. Лексика. FOOD АND MEALS
ТЕМА 19. Розділ ІІ. Лексика. SHOPPING
ТЕМА 20. Розділ ІІ. Лексика. EDUCATION
ТЕМА 21. Розділ ІІ. Лексика. WORK
ТЕМА 22. Розділ ІІ. Лексика. LEISURE TIME
ТЕМА 23. Розділ ІІ. Лексика. ACTIVITIES АND INTERESTS
ТЕМА 24. Розділ ІІ. Лексика. CITIES АND TOWNS
ТЕМА 25. Розділ ІІ. Лексика. COUNTRIES АND NATIONALITIES
ТЕМА 26. Розділ ІІ. Лексика. TRAVEL АND MEANS OF TRANSPORT
ТЕМА 27. Розділ ІІ. Лексика. THE ENVIRONMENT
ТЕМА 28. Розділ ІІ. Лексика. SCIENTIFIC PROGRESS
Тест у форматі ЗНО
Help

Підготовчі курси за предметами  ЗНО розроблено провідними фахівцями, які мають великий досвід створення тестів. Теоретичний матеріал кожного предмета повністю відповідає програмам середньої школи і програмовим вимогам ЗНО. Запропоновані онлайн курси по ефективності і якості здатні конкурувати із іншими формами додаткової підготовки абітурієнта (репетитори, підготовчі курси), а робота із тематичними тестами і тестами  у форматі ЗНО, якими насичені навчальні матеріали, допоможуть подолати психологічний бар'єр перед тестуванням.