Офіційні звіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

ОСВІТА УКРАЇНИ – 2011

 

IНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЗА 2011 РІК

 

 

2011- рік освіти та інформаційного суспільства

 

 

 

Київ-2012

 

 

 


Укладачі: О.А. Удод, доктор історичних наук, професор, К.М. Левківський, кандидат історичних наук, професор; В.П. Погребняк, кандидат технічних наук, професор; О.В. Дашковська, кандидат хімічних наук, доцент, Д.Б. Панасевич, кандидат технічних наук, доцент, А.К. Солоденко, магістр менеджменту освіти.

За загальною редакцією Табачника Д.В., Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Укладено за матеріалами структурних підрозділів та організацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

- загальної середньої та дошкільної освіти – Єресько О.В.;

- позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дітей – Середницька А.Д.;

- професійно-технічної освіти – Супрун В.В.;

- вищої освіти – Болюбаш Я.Я.;

- наукової діяльності та ліцензування – Якименко О.В.;

- персоналу та керівних кадрів – Некрасса І.А.;

- атестації наукових кадрів – Бондаренко В.Д.;

- міжнародного співробітництва та європейської інтеграції – Божков А.Д.;

- економіки та фінансування – Даниленко С.В.;

- управління справами – Ворошиловський О.В.;

- інтелектуальної власності – Паладій М.В.;

- Державної інспекції навчальних закладів – Гончаренко М.Ф.

- Інституту інноваційних технологій та змісту освіти – Удод О.А.;

- Комітету з фізичного виховання та спорту – Гамов В.Г.;

- Українського центру оцінювання якості освіти – Зайцева І.П.;

- Українського державного центру міжнародної освіти – Тимохін В.В.;

- відділу взаємозв’язків із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю – Костевська І.П.

 

Аналізується діяльність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, його структурних підрозділів і організацій щодо розв’язання ключових проблем функціонування і розвитку національної системи освіти.

Акцент зроблено на пріоритетні напрями діяльності міністерства, визначені Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», направлені на підвищення якості і доступності освіти, активізацію інтеграційних процесів і пов’язаних з цим удосконалення структури підготовки і змісту освіти, розвиток наукових досліджень у вищій школі та підвищення їх конкурентоздатності, впровадження нових економічних і управлінських механізмів і демократизацію освітньої галузі.

Розраховано на працівників міністерств і відомств, які мають навчальні заклади, органів місцевого самоврядування, керівників навчальних закладів та науковців.

 

 

 

Освіта України — 2011: Інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році / Уклад.: О.А. Удод, К.М. Левківський, В.П. Погребняк, О.В. Дашковська, Д.Б. Панасевич, А.К. Солоденко.

 

 

За загальною редакцією Табачника Д.В., Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

 

 

ЗМІСТ

1.Вступ                                                                                                                                                           5

2. Законодавчо-нормативна діяльність                                                                                                           6

2.1 Перелік чинних актів Верховної Ради України, Президента України,

Кабінету Міністрів України та розпорядчих документів МОН, які визначали

освітню політику в Україні у 2011 році                                                                                                            6

2.2 Перелік законодавчо-нормативних актів та їх проектів, розпорядчих документів

та методичних рекомендацій, розроблених у 2011 році                                                                                 11

3. Розвиток галузі у 2011 році                                                                                                                       25

3.1 Дошкільна освіта                                                                                                                                    25

3.2 Загальна середня освіта                                                                                                                         36

3.2.1. Початкова загальна освіта                                                                                                                  38

3.2.2. Базова та повна середня освіта                                                                                                           45

3.2.3 Забезпечення права на освіту дітей з особливими потребами                                                               65

3.2.4 Задоволення освітніх потреб представників національних меншин                                                       76

3.2.5 Моніторингові дослідження у сфері загальної середньої освіти                                                          111

3.2.6 Інтелектуальні змагання серед учнівської молоді                                                                               130

3.3 Професійно-технічна освіта                                                                                                                   155

3.4 Позашкільна освіта                                                                                                                                177

3.5 Вища та післядипломна освіта                                                                                                               215

3.6 Незалежне оцінювання знань вступників до вищих навчальних закладів                                               242

4. Виховна робота, фізичне виховання і спорт                                                                                             246

4.1 Виховна робота                                                                                                                                      246

4.2 Фізичне виховання і спорт                                                                                                                     273

5 Наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність                                       283

5.1 Наукова і науково-технічна діяльність                                                                                                   283

5.2 Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті і науці                                                 294

5.3 Інноваційна діяльність                                                                                                                           295

5.4 Інтелектуальна власність                                                                                                                       298

6. Інформатизація та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу                             308

6.1 Оснащення комп'ютерною технікою, програмним продуктом та іншими засобами навчання                    308

6.2 Інформаційне забезпечення управлінської діяльності                                                                            318

6.3 Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, іншою

навчально-методичною літературою                                                                                                            337

7. Ліцензування, акредитація і нострифікація                                                                                             340

8. Робота з персоналом та керівними кадрами                                                                                            346

8.1 Кадри вищої школи і державної служби                                                                                                 346

8.2 Атестація наукових кадрів                                                                                                                     358

9. Міжнародне співробітництво                                                                                                                   370

9.1 Міжнародна діяльність                                                                                                                          370

9.2 Міжнародна освіта                                                                                                                                371

10. Фінансово-господарська діяльність                                                                                                       376

11. Робота з документами і зверненнями громадян                                                                                     381

12. Діяльність колегіальних та громадських органів при міністерстві                                                         391

13. Зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації                                                                      393

14. Державне інспектування навчальних закладів                                                                                       399

15. Додатки                                                                                                                                                409

 

 

 

1. Вступ

2011 рік, безумовно, займе помітне місце в історії освіти України. За ініціативи Президента України Віктора Федоровича Януковича 2011 рік було оголошено роком освіти та інформаційного суспільства, що поставило освітян в епіцентр уваги громадськості та керівництва держави.

Проведення масштабних економічних і соціальних реформ, які продовжилися у 2011 році, знайшло відображення у стратегічних документах, розроблених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і затверджених Урядом у цьому році.

Особлива увага приділялась виконанню заходів Національного плану реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», науково-методичному, організаційному та інформаційно-аналітичному супроводу актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, направлених на подальший розвиток вищої освіти в умовах сучасного ринку освітніх послуг і потреб ринку праці.

Визначною подією 2011 року став III Всеукраїнський з'їзд працівників освіти, підготовка і проведення якого знайшли відгук широких верств суспільства і педагогічної громадськості, а розроблені і обговорені на з’їзді Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки та проект нової редакції Закону України «Про вищу освіту» визначили орієнтири та інноваційні механізми підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної освіти, досягнення європейського рівня підготовки фахівців.

Суттєвий вклад зроблено в організацію та проведення значущих для міжнародного іміджу вітчизняної освіти та її визнання за кордоном заходів: Форуму міністрів освіти європейських країн «Школа XXI століття: Київські ініціативи» та VІ Форуму творчої і наукової інтелігенції держав – учасників СНД «Історико-культурний спадок держав – учасників СНД: спільне надбання і ресурс стійкого розвитку». Розроблена та затверджена Урядом Національна рамка кваліфікацій.

Учасники Форуму міністрів, який відбувся в рамках головування України в Комітеті міністрів Ради Європи, мали можливість обговорити  перспективи та пріоритетні напрями розвитку європейської освіти через побудову спільного європейського освітнього простору. Результатом зустрічі міністрів освіти на високому європейському рівні стало підписання Київського комюніке, перевага якого у практичній спрямованості, націленості на ефективний розвиток і реформування сучасної освіти в європоцентричному аспекті.

Впродовж звітного періоду МОНмолодьспорту, його структурні підрозділи та організації при міністерстві проводили широкомасштабні заходи з реалізації державної освітньої політики в усіх секторах галузі, здійснювали нормативно-правове, організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

Характерним для діяльності міністерства у 2011 році було широке консультування з громадськістю, висвітлення діяльності і прийнятих рішень у засобах масової інформації, використання інформаційно-комунікаційних технологій в обговоренні проблемних питань розвитку галузі. Зросла роль громадських організацій і колегіальних органів у розробці і прийнятті управлінських рішень.

 

 

2. Законодавчо-нормативна діяльність

2.1 Перелік чинних актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та розпорядчих документів МОН, які визначали освітню політику в Україні у 2011 році

 

Закони України:

- «Про освіту»; Верховна Рада України; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 1993, №10, ст. 76);

- «Про загальну середню освіту»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 1999, №28, ст. 230);

- «Про дошкільну освіту»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 2001, №49, ст. 259);

- «Про професійно-технічну освіту». (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 1998, №32, ст. 215);

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти», № 1158-IV від 11.03.2003;

- «Про вищу освіту»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 2002, №20, ст. 134);

- «Про мови в Українській РСР», № 8312-XI, 28.10.1989р.;

- «Про охорону дитинства», № 2402-III, 26.04.2001р.;

- «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», № 20/95-ВР, 24.01.1995р.;

- «Про дитяче харчування», № 142-V, 14.09.2006р.;

- «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», № 2342-IV, 13.01.2005р.;

- «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», N 875-XII, 21.03.1991р.;

- «Про реабілітацію інвалідів в Україні», № 2961-IV, 06.10.2005р.;

- «Про національні меншини в Україні», № 2494-XII, 25.06.1992р.;

- «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», № 802-IV, 15.05.2003р.;

- «Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин», 01.02.1995р.;

- «Про державні соціальні стандарти  та державні соціальні гарантії», № 2017-III, 05.10.2000;

- «Про статус гірських населених пунктів в Україні», № 56/95-ВР, 15.02.1995р.;

- «Про фізичну культуру і спорт»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 1994, №14, ст. 80);

- «Про звернення громадян»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 1996, №47, ст. 256);

- «Про засади запобігання протидії корупції»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 2004, №49, ст. 691).

- «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 1994, №40, ст. 363).

- «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003р., №433-ІУ;

- «Про інноваційну діяльність»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 2002, №38, ст.266);

- «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 2003, №13, ст. 93);

- «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 2006, №45, ст. 434);

- «Про наукові парки»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 2009, №51, ст. 757);

- «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. № 1977-XII;

- «Про інформацію» від 02.10.1992 р. №2657-ХІІ;

- «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» від 05.07.1994 р. №80/94-ВР;

- «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4.02.1998 р. № 75/98-ВР;

- «Про державні нагороди України» від 16.03.2000 р. № 1549-III;

- «Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» від 10.01.2002 р. № 2933-III;

- «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. №851-ІV;

- «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. №1280-IV;

- «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 9.01.2007 р. №537-V;

- «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»вiд 18.03.2004 р.  № 1629-IV;

- «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 12, ст.101 - Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 1107-V від 31.05.2007, ВВР, 2007, № 35, ст.488; № 255-VI від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 23, ст.218; № 882-VI від 15.01.2009.

- «Про стандартизацію», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 31, ст. 145. - Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 3164-IV ( 3164-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006,  № 12, ст.101; № 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471.

 

Укази Президента України:

- від 30 вересня 2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

- від 6 липня 2010 № 758 «Про підготовку та забезпечення здійснення заходів, пов'язаних з головуванням України в Комітеті Міністрів Ради Європи»;

- від 30 вересня 2010 №929/2010 «Про Державну премію України в галузі освіти»;

- від 12 серпня 2010 року № 806 „Про першочергові заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної кадрової політики ” у частині, що стосується обговорення проекту Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 роки;

- від 04 липня 2005 року №1013/2005„Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні;

- від 19 травня 1995 року №381 “Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій”;

- від 30 травня 1995 року №398 “Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців”;

- від 10 листопада 1995 року №1035 “Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ та організацій”;

- від 14 квітня 2000 №599 “Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні”;

- від 9 листопада 2000 року №1212 “Про Комплексну програму підготовки державних службовців”;

- від 12 серпня 2010 року № 806 «Про першочергові заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної кадрової політики».

 

Постанови, розпорядження  Кабінету Міністрів України:

- Програма економічних реформ на 2010-2014рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 № 1225 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій»;

- постанова КМУ від 13 грудня 2006 № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»;

- постанова КМУ від 29.07.09 № 784 «Про затвердження Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна»;

- постанова КМУ від 03.09.09 № 940 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року»;

- постанова КМУ від 27 серпня 2010 № 787 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 1727-р «Деякі питання розроблення Національної рамки кваліфікацій»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 1727-р «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 № 1912-р «Деякі питання удосконалення роз'яснювальної роботи органами виконавчої влади»;

- план Дій Ради Європи щодо України на 2008-2011 роки;

- постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. №1380 «Положення про Державну акредитаційну комісію»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 1995 року № 560  “Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців органів державної виконавчої влади”;

- постанова Кабінету Міністрів України від 20 вересня 1995 року №747 “Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади ”;

- постанова Кабінету Міністрів України  від 28 лютого 2001 р. №199 “Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державних службовців ”;

- постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 року № 901 “Про затвердження Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги”;

- постанова Кабінету Міністрів України 19 лютого 1996 року №224 “Про центри підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й  організацій”;

- постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 року № 287 “Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання, стажування для підвищення кваліфікації”;

- постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого № 272 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої-третьої категорій, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України ;

- постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 року № 167 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ, організацій”;

- постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1444 “Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання”, а також Положенням про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Положенням про департамент роботи з персоналом та керівними кадрами міністерства та іншими нормативними документами.

 

Накази міністерства:

- від 27.01.2009 р. № 37 "Про затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки";

- від 03.11.2010 р. № 1053 «Про створення робочої групи із розроблення Національного освітнього глосарію»;

- від 03.11.2010 р. № 1054 «Про створення робочих груп із розроблення Національної рамки кваліфікацій»;

- від 03.03.2011 № 62-оп «Про створення експертної робочої групи»;

- від 29.09.2011р. № 1130 «Про затвердження персонального складу міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій»;

- від 09.02.2011 № 118 «Про внесення змін до складу Координаційної ради для супроводу та узагальнення результатів експерименту щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах»;

- від 21.10.2010 № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» спільний з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду зареєстрований в Мін'юсті 09.11.2010 за № 1057/18352;

- від 10.03.2011 N 317 «Про затвердження складу організаційного комітету з підготовки та проведення Форуму міністрів освіти європейських країн «Школа XXI століття: Київські ініціативи»;       

- від 25.11.2011 № 1364 «Про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»;

- від 01.12.08 № 1086 «Про затвердження комплексного плану розвитку освіти в Україні до 2011 року»;

- від 27.01.2007 № 58 «Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»;

- від 25.08.09 № 789 «Про затвердження Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна»;

- від 01.02.10 № 58 «Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012»;

- від 09.11.2010 № 1067 «Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787»;

- від 21.12.2010 № 1262 «Про утворення робочої групи для розробки спільного посібника з проблем історії України та Росії»;

- від 11.09.2009 №855 «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки».

 

2.2 Перелік законодавчо-нормативних актів та їх проектів, розпорядчих документів та методичних рекомендацій, розроблених у 2011 році

 

Закони України

 

- від 6 вересня 2011 року № 3701-VI «Про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту" щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи»;

- від 7 квітня 2011 року № 3206-VI  «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- від 20 вересня 2011 року № 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми»;

 

Проекти законів України:

- «Про вищу освіту» (нова редакція);

- “Про внесення зміни до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

- “Про внесення змін до Податкового кодексу України (у частині встановлення пільг вищим навчальним закладам з оподаткування)”;

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності»;

- «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

- «Про внесення змін до деяких законів України з питань трансферу технологій»;

- «Про внесення змін до Податкового кодексу України»;

- «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво»;

 

Укази Президента

від 27 квітня 2011 № 504/2011 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;

- від 30 вересня 2011 № 960/2011 «Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2011 року);

- від 27 квітня 2011 № 504 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;

- від 07.02.2011 №180/2011 «Про затвердження описів та зразків Диплома і Почесного знака лауреата з Державної премії України в галузі освіти»;

- від 24 травня 2011 р. № 599/2011 “Про надання Криворізькому державному університету статусу національного”;

- від 1 вересня 2011 р. № 885/2011 “Про надання Харківському державному технічному університету будівництва та архітектури статусу національного”;

- від 27 квітня 2011 року № 504/2011 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава";

- від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки»;

- від 19 травня 2011 року № 588/2011 «Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»;

 

Постанови та розпорядження КМУ

- від 2 лютого 2011 р. № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»;

- від 13 квітня 2011 р. № 494 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»;

- від 13 квітня 2011 р. № 561 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015»;

- від 13 квітня 2011 р. № 629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»;

- «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 704»;

- «Про продовження терміну виконання Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2012 роки»;

- «Про внесення змін до Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій  на 2009-2013 роки»;

- «Про призначення представника від України в Міждержавній раді зі співпраці в науково-технічній та інноваційній сферах;

- «Про затвердження Методики оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та Плану проведення оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету»;

- «Про внесення змін до Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ»;

- «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 27 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 240»;

- «Про проведення оптимізації мережі державних бюджетних наукових установ у 2011 році»;

- «Про внесення зміни у додатки 3 і 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996»;

- «Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012 – 2015 роки»;

- «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд»;

- «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. № 121 і від 16 лютого 1998 р. № 160»;

- «Про утворення Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи «Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу»;

- «Про створення Фонду державної підтримки патентування перспективних вітчизняних винаходів в іноземних державах»;

- «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів та до Положення про Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів»;

- «Про утворення Державної наукової установи «Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи»;

- «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації»;

- «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 447»;

- «Про відзнаку Кабінету Міністрів України «За освоєння інноваційних технологій»;

- від 20 квітня 2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

- від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

- від 10 серпня  2011 р. № 865 «Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» (щодо зменшення терміну видачі ліцензії);

- від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядоку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

- від 16 листопада 2011 р. № 1204 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»;

- від 23 листопада 2011 р. «Про заходи щодо утворення державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетській корпус» ім. І.Г. Харитоненка;

- від 19.01.2011 р. № 25 «Про внесення зміни до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету»;

- від 20 травня 2011 № 586 «Деякі питання фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей»;

- від 17.03.2011 р. № 267 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787”;

- від 21.03.2011 року № 280 “Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів та наукових установ”;

- від 30.03.2011 р. № 309 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту”;

- від 11.05.2011 р. № 493 “Про внесення змін до Державної програми “Вчитель”;

- від 16.05.2011 р. № 546 “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном”;

- від 01.06.2011 р. № 516 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра”;

- від 01.06. 2011 р. № 576 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787”;

- від 01.06.2011р. № 516 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра”;

- від 12.10. 2011 р. № 1040 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. № 280”;

- від 16.11.2011 р. № 1177 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”;

- від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

- від 21.09.2011 р. № 1036 “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року”;

- від 21 січня 2009 № 28 «Про утворення Ради з питань професійної орієнтації населення» із змінами та доповненнями  від 10 серпня 2011 року № 858;

- від 13 липня 2011 року № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти»;

- від 9 червня 2011 року № 627 «Про внесення змін до Положення про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення»;

- від 25 травня 2011 року № 572 «Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних досліджень»;

- від 30 травня 2011 року № 550 «Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності платних адміністративних послуг»;

- від 27 квітня 2011 № 457 «Про затвердження складу спостережної ради Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву";

- від 5 березня № 174 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і проведення заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї» (із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 21 червня 2010 року № 475, від 2 березня 2011 року № 171;

- від 2 лютого 2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»;

- від 1 червня 2011 р. № 575 «Про внесення зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності»;

- від 10 серпня 2011 р. № 858 «Про внесення змін до Положення про Раду з питань професійної орієнтації населення»;

- від 1 серпня 2011 р. № 885 «Про утворення Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні»;

- від 31 серпня 2011 р. №924 «Питання національного інформаційного центру академічної мобільності»;

 

Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки;

- від 13.04.2011 № 495 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки»;

- розпорядження від 31.08. 2011 р. № 819 “Про передачу у 2011 році бюджетних призначень Міністерству освіти і науки, молоді та спорту”;

- розпорядження КМУ від 12.09.2011 №859р «Про проведення Форуму міністрів освіти європейських країн «Школа ХХІ століття: Київські ініціативи»;

- розпорядження КМУ «Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 150-річчя  від дня народження академіка В. І. Вернадського»;

- розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження академіка В. І. Вернадського»;

- розпорядження КМУ «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу Асоційованого члена ЦЕРН»;

- розпорядження КМУ «Про перерозподіл деяких бюджетних призначень, передбачених Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації у 2011 році»;

- розпорядження КМУ «Про затвердження Плану заходів із залучення молодих учених до роботи в наукових установах та вищих навчальних закладах»;

- розпорядження КМУ «Про керівника Національної програми інформатизації»;

- розпорядження КМУ «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2011 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування»;

- розпорядження КМУ від 9 червня 2011 р. № 532-р «Про передачу спортивної споруди у власність територіальної громади м. Харкова»;

- розпорядження КМУ від 6 квітня 2011 р. № 271-р «Про затвердження нового складу Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України»;

- розпорядження КМУ від 30 березня 2011 р. № 245-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів" на період до 2020 року»;

- розпорядження КМУ від 12 вересня 2011 р. № 859-р «Про проведення Форуму міністрів освіти європейських країн "Школа XXI століття: Київські ініціативи";

- розпорядження від 30 травня 2011 р. № 470-р «Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення V Всесвітнього форуму українців»;

- розпорядження КМУ від 6 червня 2011 р. № 489-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та проведення в Україні у 2011 році VI Форуму творчої та наукової інтелігенції держав - учасниць СНД»;

- розпорядження КМУ від 9 березня 2011 р. № 169-р «Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення засідання Постійної комісії з європейських справ Всесвітньої федерації ветеранів війни».

від 23.11.2011 №1341 «Про затвердження національної рамки кваліфікації»;

- доручення Кабінету Міністрів України від 23.03.11. №14314/1/-11 «Про підготовку детальної інформації стосовно стану виконання окремих постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України » (до листа комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів від 17.03.11 № 04-26/11 - 940);

- від 12.09.2011 № 955 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

- від 21.11.2011 № 1183 «Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника»;

 

Накази міністерства:

- від 06.01.2011 № 6 «Про перші Всеукраїнські інтернет-збори батьків першокласників»;

- від 26.01.2011 № 58 «Про Концепцію літературної освіти»;

- від 09.03.2011 № 216 «Про делегування повноважень щодо атестації педагогічних працівників»;

- від 28.03 2011 № 286 «Про проведення Всеукраїнської естафети педагогічних інновацій «Нові горизонти української школи»;

- від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 556/19304;

- від 26.04.2011 № 398  «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»;

- від 11.05.2011 № 430 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462»;

- від 11.05.2011 № 436  «Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року»;

- від 10.06.2011 № 568 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»;

- від 10.06.2011 № 572  «Про затвердження типових навчальних планів початкової школи»;

- від 23.06.2011 № 623/61 «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації», зареєстровано в Міністерстві юстиції 06.12.2011 за № 1407/20145;

- від 30.06.2011 № 714  «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»;

- від 07.07.2011 р. № 759 «Про функціонування загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації»;

- від 08.07.2011 № 765 «Про затвердження заходів щодо удосконалення діяльності інтернатних закладів на період до 2012 року»;

- від 03.08.2011 № 930 «Про затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»;

- від 03.08. 2011 № 931 «Про затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової соціальної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»;

- від 17.08.2011 № 982 «Про виконання загальнодержавної програми забезпечення профілактики, ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогічних працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок»;

- від 30.08.2011 №996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»;

- від 12.09.2011  № 1050  «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

- від 21.09.  2011 № 1093 «Про внесення змін до Положення про вечірню (змінну) школу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 09.11.11 р. за    № 1280/20018;

- від 24.10.2011 № 1211 «Про організацію функціонування загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації»;

- від 22.11.2011 № 1343 «Про затвердження критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.12.2011 за № 1436/20174;

- від 25.11.2011 № 1368 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 р. за № 1447/20185; 

- від 20.12.2011 № 1473 «Про внесення змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

- від 12.03.2011 №107-К «Про присвоєння та підтвердження почесних звань “Народний художній колектив” і “Зразковий художній колектив”»;

- від 17.03.2011 № 239 «Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»;

- від 23.03.2011 № 252/157/32 «Про проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри “Зірниця”»;

- від 29.03.2011 № 292 «Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 2011 році»;

- від 01.04.2011 № 301 «Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу серед школярів та педагогічних працівників на кращий зразок прапора, емблеми, девізу та пісні Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри “Зірниця”»;

- від 01.04.2011 № 304 «Про проведення ІV-го Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я”»;

- від 08.04.2011 № 317 «Про присвоєння та підтвердження звання “Зразковий музей” при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»;

- від 15.04.2011 № 339 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики 2010 року»;

- від 19.04.2011 № 350 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2011 році»;

- від 27.05.2011 № 490 «Про підсумки проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2011 році»;

- від 15.06.2011 р. № 587 «Про міжвідомчу координацію роботи з проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2011 року»;

- від 30.08.2011 № 999 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування»;

- від 10.10.2011 № 1167 «Про підсумки проведення  оздоровлення і відпочинку влітку 2011 року»;

- від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання  учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

- від 21.12.2011 № 1507 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році»;

- від 25.11.2011 № 1364 «Про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»;

- від 11.08.11 № 964 «Про підготовку матеріалів до засідання колегії Міністерства з питання Про підсумки роботи Міністерства за перше півріччя 2011 року» узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали про досягнуті результати відділення науково-методичного забезпечення вищої освіти, інших відділень Інституту  та пропозиції щодо рішення колегії;

- розпорядження Міністра від 20.06.11 № 49-р «Про підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності Міністерства зі створення умов для реалізації прав людини на освіту» підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали;

- від 31.01.2011 № 61 «Стан і розвиток професійно-технічної освіти»;

- від 22.02.2011 № 169 «Про проведення моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів»;

- від 30.09.2011 №1134 «Про проведення моніторингового дослідження стану реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі»;

- від 04.11.2011 №1262 «Про проведення моніторингового дослідження щодо статусу та ролі вчителя в українському суспільстві»;

- від 14.12.2011 № 1431 «Стан впровадження інформаційно–комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах».

- від 02.02.2011р. №87 “Про передачу Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту”;

- від 02.02.2011р. № 86 “Про передачу Національного університету цивільного захисту України до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту”;

- від 02.02.2011р. № 88 “Про передачу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту”;

- від 14.02.2011 № 130 “Про утворення Одеської державної академії технічного регулювання та якості”;

- від 19.04.2011 № 352 “Про затвердження нового складу Наглядової ради Волинського національного університету імені Лесі Українки”;

- від 21.04.2011 № 360 “Про затвердження складу Наглядової ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”;

- від 05.08.2011 № 937 “Про утворення державного вищого навчального закладу “Київський університет управління та підприємництва”;

- від 09.09.2011 № 1047 Про реорганізацію Луганського інституту праці та соціальних технологій”;

- від 09.09.2011 № 1048 “Про ліквідацію Євпаторійського навчально-консультаційного центру Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського”;

- від 08.09.2011 № 1036 “Про затвердження регіонального інформаційно-виробничого вузла ІВС “ОСВІТА”;

- від 10.06.2011 № 564 “Про ліквідацію Алуштинського навчально-консультаційного центру Донецького національного університету”;

- від 23.06.2011 № 616 “Про заходи, пов’язані з утворенням Херсонської державної морської академії”;

- від 18.07.2011 № 821 “Про затвердження нового складу Наглядової ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”;

- від 20.07.2011 №1827 “Про затвердження і введення в дію складових галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю 8.16010501 «Розвідувальна і контррозвідувальна діяльність”;

- від 21.07.2011 № 845 “Про затвердження складу Наглядової ради Львівського національного університету імені Івана Франка”;

- від 13.09.2011 № 1055 “Про проведення експерименту щодо реалізації спільних освітніх програм з підготовки магістрів”;

- від 14.09.2011 № 1060 Про реорганізацію Державної льотної академії України”;

- від 30.09.2011 № 1136 “Про реорганізацію Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди”;

- від 03.11.2011 № 1261 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 30.05.2011 № 501 “Про утворення Криворізького національного університету”;

- від 17.10.2011 № 1197 “Про утворення робочої групи для розроблення новітніх галузевих стандартів вищої освіти”;

- від 20.10.2011 № 1206 “Щодо виплати одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2011 році”;

- від 11.11.2011 № 1296 “Щодо затвердження додаткової квоти на виплату одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2011 році”;

- від 14.11.2011 № 1301 “Щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року”;

- від 21.11.2011 № 1331 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2010 № 1284 “Про реорганізацію  Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола”;

- від 01.12.2011 № 1383 “Про передачу Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету”;

- від 08.12.2011р. № 1400 МОНмолодьспорту “Про затвердження і введення в дію складових галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра галузі знань 1801 “Специфічні категорії” спеціальності 8.18010026 “Охоронна діяльність та безпека”****”.

- від 09.12.2011 № 1405 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.10.2011 № 1206”;

- від 09.12.2011 № 1411 “Про впровадження системи стандартів якості у навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, що здійснюють підготовку кадрів для екіпажів морських суден”;

- від 20.12.2011 № 1475 “Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів”;

- від 29.12.2011 №1569 “Про передачу вищих навчальних закладів із сфери управління Мінагрополітики до сфери управління МОНмолодьспорту”;

- від 14.09.2011 № 1057 «Про Перелік наукових спеціальностей»;

- від 14.09.2011 № 1058 «Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»;

- від 14.09.2011 № 1059 «Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань»;

- від 09.12.2011 № 1402 «Про затвердження форм бланків дипломів доктора філософії та додатка до диплома кандидата наук»;

- від 19.12.2011 № 1447 «Про затвердження опису бланків дипломів доктора наук, кандидата наук, доктора філософії, атестата старшого наукового співробітника та обкладинки до них»;

- від 28.04.2011 «Питання щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 181-р «Про схвалення Національного плану заходів з реалізації першого етапу (2009-2011 роки) Стратегії економічного розвитку співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року»;

- від 19.10.2011 «Про затвердження плану проведення у середніх та вищих навчальних закладах інформаційно-навчальних заходів з питань безпечного використання ядерної енергії»;

- від 21.12.2011 «Про затвердження Переліку альтернативних методів та об’єктів для їх використання замість експериментальних тварин»;

- від 07.02.2011 № 104 «Щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2010 рік»;

- від 18.04.2011 № 347 «Щодо оголошення конкурсу для визначення тематик при проведенні тендерної процедури закупівлі послуг за державною цільовою програмою»;

- від 16.05.2011 № 443 «Про затвердження складу секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства»;

- від 07.06.2011 № 535 «Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ»;

- від 07.06.2011 № 536 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок»;

- від 07.06.2011 № 537 «Про затвердження складу Науково-координаційної ради»;

- від 18.07.2011 № 805 «Щодо виконання заходів Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2012 роки»;

- від 18.11.2011 № 1327 «Щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік»;

- від 09.02.2011 № 117 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту збірникам завдань та білетам для проведення державної підсумкової атестації у 2010/2011 навчальному році»;

- від 14.03.2011 № 221 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням у номінаціях «Література», «Історія України та державотворення»;

- від 16.03.2011 № 235 «Про надання грифа навчальній літературі»;

- від 16.03.2011 № 236 «Про затвердження переліку підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть перекладатись на російську мову та мови національних меншин та можуть видаватись за державним замовленням 2011 року»;

- від 26.04.2011 № 375 «Про підсумки апробації та моніторингових досліджень підручників для загальноосвітніх навчальних закладів у 2008-2010 навчальних роках»;

- від 18.05.2011 № 460 «Про деякі питання розроблення програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році»;

- від 23.08.2011 № 988 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.09.2011 за № 1065/19803);

- від 14.09.2011 № 1063 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

- від 15.09.2011 № 1068 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 – 2012/2013 навчальних роках»;

- від 10.10.2011 № 1169 «Про утворення конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

- від 10.10.2011 № 1170 «Про утворення апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

- від 10.10.2011 № 1171 «Про затвердження складу Предметних експертних комісій та переліку загальноосвітніх навчальних закладів – експертних установ Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

- від 14.11.2011 № 1310 «Про форми, зміст і підготовку до проведення у 2011/2012 навчальному році державної підсумкової атестації учнів системи загальної середньої освіти»;

- від 25.11.2011 №1364 «Про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту»;

- від 12.12.2011 № 1421 «Про затвердження програми зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії»;

- від 20.12.2011 № 1474 «Про затвердження складу робочих груп для розроблення збірників завдань для державної підсумкової атестації учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладах».

 

Листи міністерства:

- від 09.06.2011 № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році»;

- від 09.06.2011 № 1/9-455 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»;

- від 24.06.2011 № 1/9-493 «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій»;

- від 29.06.2011 № 1/9-504  «Щодо створення координаційних рад для проведення роботи з оптимізації мережі навчальних закладів»;

- від 21.07.2011 № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році»;

- від 09.08.2011 № 1/9-603 «Особливості організації навчально-реабілітаційного процесу у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчального року».

- від 08.02.2011 № 1/9-84 «Про Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти»;

- від 02.03.2011 № 1/9-145 «Щодо Першої всеукраїнської виставки-звіту дитячої творчості “Країна юних майстрів”»;

- від 03.03.2011 №1/9-148 «Про міжнародний конкурс дитячого малюнку»;

- від 14.03.2011 № 1/9-171 «Про ІІ Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків на тему: «Малюю планету - малюю майбутнє»;

- від 28.03.2011 № 1/9-216 «Про проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою “За чисте довкілля»;

- від 06.04.2011 №1/9-249 щодо проведення всеукраїнського суботника;

- від 08.04.2011 № 1/9-257 щодо відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні;

- від 11.04.2011 № 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин;

- від 12.04.2011 № 1/9-263 щодо проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»;

- від 28.04.2011 № 1/9-317 про проведення уроку, присвяченого відзначенню 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;

- від 06.07.2011 № 1/9-516 про проведення єдиного уроку, присвяченого відзначенню 20-ї річниці незалежності України;

- від 08.07.2011 № 1/9-522 щодо відзначення 20-ї річниці незалежності України у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

- від 22.07.2011 № 1/9-557 про посилення контролю за умовами оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих закладах оздоровлення;

- від 22.07.2011 № 1/9-562 про стан, проблеми та основні завдання діяльності психологічної служби на 2011/2012 навчальний рік;

- від 02.08.2011 № 1/9-584 щодо гігієнічних вимог перевезення залізничним транспортом організованих груп дітей;

- від 10.10.2011 № 1/9-761 про стан злочинності серед неповнолітніх у І півріччі 2011 року та основні завдання органів управління освітою щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх;

- від 21.06.11 № 1.4/18-1984 інформація щодо впровадження та застосування української мови в навчальних закладах України. (На виконання висновків Рахункової палати);

- від 17.02.2011 № 1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році»;

- від 28.02.2011 №1/9-137 «Про білети для проведення державної підсумкової атестації у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році»;

 

Науково-методичні рекомендації, програми

 

- Методичні рекомендації з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

- від 09.06.11 № 1/9-454 «Про вивчення навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році»;

- від 20.06.11 № 1/9-482 інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році»;

- від 19.08.11 № 1/9-634 інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»;

- від 19.08.11 № 1/9-635 інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах.

- Методичні рекомендації «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011\2012 навчальному році року»;

- Методичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України Першого уроку: «Україна - наш спільний дім».

- Програма з основ медіаграмотності для підвищення кваліфікацій науково-педагогічних працівників та програма «Християнська етика в українській культурі», а також психолого-педагогічна складова галузевих стандартів вищої педагогічної освіти;

- Інформаційно-аналітичні матеріали щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл;

- Навчальна програма «Формування безперешкодного середовища для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями та універсального проектування і дизайну»;

- Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів;

- Положення про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

- Методичні рекомендації до складання навчальних планів ВНЗ П, Ш-IY рівнів акредитації;

 

 

3. Розвиток галузі у 2011 році

 

3.1 Дошкільна освіта

 

Сучасну європейську та  світову освіту характеризує пошук оптимальних моделей  розвитку дітей. Дошкільна освіта стає найважливішою сферою реалізації  прав  людини.  Саме тому, практично у всіх країнах, освітні реформи розпочинаються з дошкілля.

У 2011 році у Києві пройшов Форум міністрів освіти європейських країн «Школа XXI століття: Київські ініціативи».

На Форумі визначено сім напрямів євроінтеграції середньої освіти і проекти практичних дій за кожним з них. Перший напрям розвитку освіти — дошкільна.

Питання розвитку дошкільної освіти стало пріоритетним в діяльності нинішнього Уряду України. Президент України Віктор Федорович Янукович поставив чітке завдання — кардинально змінити ситуацію саме в дошкільній освіті. Глава держави назвав дошкілля «фундаментом сучасної безперервної освіти» і закликав зробити його міцним. Різні засідання, наради органів державної влади та органів місцевого самоврядування починаються, як правило, з розгляду питання розвитку дошкільної освіти.

Головне завдання сьогодні  -  забезпечити рівні стартові умови для всіх дітей, саме тому вперше за роки незалежності України було розроблено Державну цільову соціальну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, яку затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629.

На виконання Програми передбачено фінансування у розмірі 5 млрд. 26 млн. 440 тис. грн.

В цілому Програма сприятиме:

 •    розвитку мережі дошкільних навчальних закладів за рахунок будівництва   нових, відкриття закладів у пристосованих приміщеннях,  відкритті груп для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 •    проведенню капітальних ремонтів будівель дошкільних навчальних закладів;
 •    модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
 • забезпеченню дошкільних навчальних закладів: дидактичними та навчально-наочними посібниками, ігровими посібниками «ЛЕГО», універсальними навчально-комп’ютерними комплексами; підключенням до мережі Інтернет;
 • створенню: циклу передач для батьків з питань дошкільної освіти, сайту «Форум сім’ї – телефон довіри з питань дошкільної освіти», інформаційної програми «Електронна пошта для батьків»;
 •  співпраці в галузі дошкільної освіти з міжнародними організаціями, фондами, програмами, проектами.

Завершено перехід до обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку. Завдяки організації різних форм здобуття дошкільної освіти (дошкільні навчальні заклади, центри розвитку, соціально-педагогічний патронаж) охоплення 5-річних дітей становить  99,8  відсотків, а у 18 регіонах він досяг 100 відсотків.

        

Рис. 3.1.1 Відсоток охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою (за оперативними  даними)

 

   Рис. 3.1.2 Відсоток охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою у розрізі регіонів за оперативними  даними у 2011 році.

 

У 2011 році почала активно впроваджуватись в практику освітньої діяльності навчальних закладів, розроблена Міністерством програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Програма відображає запити практиків та, з урахуванням кращих на даний період теоретичних і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків  на  особистісний розвиток дітей за основними напрямами.

30 червня 2011 року Міністерством проведено  Всеукраїнський семінар з питань впровадження в роботу педагогів програми «Впевнений старт».

 Програма схвалена не тільки педагогами, що працюють з дітьми старшого дошкільного віку, але отримала позитивні відгуки від батьків майбутніх першокласників.

 

 

З метою підняття суспільного рейтингу професії педагога, повернення її престижності, створено Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація працівників дошкільної освіти», яка 25 жовтня 2011 року набула офіційного статусу, об’єднала людей, що найгостріше усвідомлюють проблеми українського дошкілля.

З метою надання організаційної допомоги керівникам дошкільних  навчальних закладів, місцевим органам управління освітою та впровадження державно-громадського управління освітою щодоврегулювання діяльності  батьківських комітетів, Міністерством розроблено та  затверджено наказом від 26.04.2011 № 398 «Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу».

 Для покращення роботи з батьківською громадськістю з метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання,  надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї,  Міністерством розроблено і затверджено наказом від 30.06.2011 № 714 «Примірне  положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї».

З метою вирішення проблемних питань у сфері дошкільної освіти, розширенню мережі закладів відповідно до вимог сьогодення, збільшенню відсотка охоплення дітей дошкільною освітою, у тому числі  дітей старшого дошкільного віку, забезпечення належних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти Міністерством було підготовлено проект змін до Положення про дошкільний навчальний заклад.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1204  «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад», затверджено зміни, якими врегульовано питання щодо оформлення в поліклініці медичної довідки про стан здоров’я дитини, при  прийомі  до дошкільного  навчального закладу. Довідка має   містити  висновок лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.

Також визначено, що  переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої,  формування  новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку, забезпечення їх різнобічного розвитку з урахуванням здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб в умовах, наближених до сімейних, Міністерством розроблено та затверджено  наказом від 25.11.2011 № 1368, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15 грудня 2011 р.                         за № 1447/20185 «Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу».

За ініціативою заступника Міністра Бориса Михайловича Жебровського   протягом 2011 року у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України проведено низку ділових зустрічей з різними категоріями працівників системи дошкільної освіти(керівниками центрів розвитку дитини, редакторами фахових та дитячих видань,медичними працівниками, практичними психологами, кухарями, музичними керівниками і т.д.). На всіх зустрічах приділяли особливу увагу збереженню фізичного і психічного здоров’я дітей дошкільного віку.

Здоров'я дитини - це показник цивілізованості держави, її соціально-економічного становища. Зміцнення фізичного та психічного здоров’я дитини є пріоритетним завданням фахівців, освітян, батьків, організація роботи з якими є нагальною потребою суспільства в цілому.

У грудні 2011 року в Міністерстві відбулося засідання круглого столу з питань збереження здоров’я дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади.

Всі учасники засідання відмітили важливість та актуальність питання щодо збереження здоров’я дітей та виявлення у ранньому віці дітей з особливими потребами,  необхідності  тісної співпраці педагогів та медиків  з питань пренатальної  педагогіки. Адже, про здоров’я дитини необхідно дбати ще до її народження, а це,  в першу чергу, є також  завдання  майбутніх батьків  і, звичайно,  медиків, педагогів та психологів,  які  можуть надати кваліфіковану  консультацію з цих питань.

Як зазначав видатний педагог Василь Сухомлинський необхідно «вчити батьків мистецтв виховання». Адже  важливим фактором у формуванні особистості є прищеплення змалечку навиків здорового способу життя та формування здоров’язберігаючих мотивацій. 

16 вересня представники дошкільної освіти з усіх регіонів України взяли активну участь у Днях освіти і науки в Російській Федерації (Центральний округ Москви).

Делегати презентували досвід роботи з розвитку дошкільної освіти в Україні та ознайомилися з досвідом роботи Росії в галузі дошкільної освіти для подальшого спрямування діяльності на підвищення якості освіти і відповідності її світовим вимогам. 

Захід проводився з метою опрацювання підходів до нових форм  дошкільної освіти, зокрема, особливостей впровадження та організації інклюзивної дошкільної освіти в Україні та Росії, функціонування центрів ігрової підтримки дитини. 

        Вперше започатковано Міністерством та проведено Всеукраїнський фестиваль «Колискова  пісня». У фіналі Фестивалю взяли участь 48  педагогів, батьків,  бабусь  з різних куточків України. Всі вони отримали  Дипломи   Лауреатів Фестивалю «Колискова  пісня», а десять учасників стали переможцями у номінаціях:за  яскраве виконання

 -    української  народної колискової пісні

-    колискової пісні  українського  композитора

                     -    колискової пісні  народів світу

                     -    колискової пісні  зарубіжного композитора              

                -    авторської  колискової  пісні.

 

Переможці Фестивалю:

- Синиця  Людмила, головний  спеціаліст   відділу  культури  і  туризму Томашпільської райдержадміністраці  Вінницької області

-  Кривонос Алла,  художній керівник ансамблю  «Інтерколо» Запорізької  області, методист управління освіти  

-  Герескул Наталія музичний керівник Пирятинського дошкільниого навчального закладу «Ромашка» Полтавської області 

- Яцун  Світлана   та  Устинова  Лариса музичні керівникиБуринського дошкільного навчального закладу № 2 Сумської  області 

- Русин  Ірина, музичний керівник дошкільного навчального закладу  «Золота рибка» Рожнятівської селищної ради  Івано-Франківської  області 

- Ніколишина Віталіната її  донечка   Діана,  музичний керівник Маківського дитячого садка «Сонечко»Дунаєвецького району Хмельницької області

- Полозова Олеся, музичний  керівник дошкільного навчального закладу № 54 міста Кіровограда.

- Ільків Вікторія,  вихователь дошкільного навчального закладу «Веселка» села Отинійськ Івано-Франківської  області

- Рибка Олена, домогосподарка, мама вихованців  ДНЗ №228 м. Києва.

Вперше Міністерством проведено Всеукраїнські Інтернет - збори батьків майбутніх першокласників. Інтернет - збори пройшли з метою вдосконалення розвитку всіх форм дошкільної освіти, забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти, вивчення проблем, з якими стикаються батьки майбутніх першокласників. Було отримано більше 10 тис.  індивідуальних повідомлень від респондентів.

    Зокрема, на запитання «Якою формою дошкільної освіти  охоплена Ваша дитина? (відвідує дитячий садок, центр розвитку, групу короткотривалого перебування в садку або загальноосвітньому закладі, соціально – педагогічний патронат тощо)?»  75% респондентів повідомили, що їхні діти відвідують дитячий садок, 6% -  центр розвитку, 4% - групу короткотривалого перебування в садку, 10% -  в  загальноосвітньому закладі,  2% - охоплені соціально – педагогічним патронатом, інші форми – 3%. При цьому, більшість дописувачів висловили думку про необхідність підготовки дитини до школи і всі  впевнені, що найкраща форма підготовки - саме в дошкільному навчальному закладі.

     Вперше Міністерством проведено Всеукраїнський фотоконкурс «Чому усміхаються діти»,який було організовано з метою  сприяння  професійній самореалізації освітян, висвітлення  у фахових виданнях ролі сім’ї та педагогічних працівників як режисерів організації життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі та родині. На фотоконкурс  надійшло  понад  200 фотографій, які було розміщено на порталі ІА «Світ освіт» Єдине освітнє інформаційне вікно України.  Фотоконкурс  проводився  у номінаціях:

 1. «Стартуємо в майбутнє з дитячого садка» (конкурс на краще фото організації життєдіяльності дітей в дошкільному навчальному закладі);
 2. «Моя сім'я - моя фортеця» ( конкурс на краще родинне фото);
 3. «Гармонія краси і руху»(конкурс на краще фото щодо впровадження здоров'язберігаючих технологій в дошкільному навчальному закладі).

      Надіслані роботи відобразили творчий підхід педагогів до організації життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі та забезпечення психологічного комфорту дитини в сім’ї. Тематика конкурсних робіт не обмежувалась, тому  фотороботи висвітлили,  як цілісну систему організації життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі чи сім’ї, так і окремі її складові. 

Фото  переможців  у номінаціях:

«Стартуємо в майбутнє з дитячого садка»

 

 

 

«Гармонія краси і руху»

 

 

         Слід відмітити позитивний досвід стрімкого розвитку мережі дошкільних навчальних закладів України.

 

 

Рис. 3.1.3 Зміни у мережі дошкільних навчальних закладів (за оперативними даними)

 

За оперативними даними у 2011 році мережа склала 15 тисяч 934 дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності.

Триває  «Хрестовий похід»  за  повернення  приміщень дитячих садків  для їх використання  за призначенням. 

Звичайно,  важко  вирішити  одночасно  всі проблеми,  але завдяки скоординованим діям місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у  2011 році вдалося додатково відкрити 472 заклади. У тому числі:

-  відновити діяльність  136 дошкільних навчальних закладів;

-  відкрити у   пристосованих приміщеннях – 316 закладів;

-  ввести в дію 20 новобудов,  у т.ч. 10 -  у сільській місцевості.

 Рис. 3.1.4 Зміни у мережі дошкільних навчальних закладів за оперативними  даними  2011 року

 

         Також, у функціонуючих дошкільних навчальних закладах у вільних приміщеннях (за рахунок виведення орендарів, проведення капітальних ремонтів  тощо) додатково відкрито 1126 груп.

 

Всього у дошкільних навчальних закладах  здобувають дошкільну освіту 1 млн. 333 тис. 850 дітей, що на 61 тисячу дітей   більше,  у 2010 році.

 

 

 

 

Рис. 3.1.5 Кількість дітей (за оперативними даними 2011 року) у дошкільних навчальних закладах

 

Рис. 3.1.6 Відсоток охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (за оперативними даними 2011 року)

 

Як показано на діаграмі у 2011 році 75,9 відсотків дітей від загальної кількості з 3 до 6 років  здобувають дошкільну освіту у дошкільних навчальних закладах (2009 р. – 61%, 2010 р. – 61,3 % ).

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.7 Відсоток охоплення дітей дошкільними навчальними закладами у розрізі регіонів  (за оперативними даними 2011 року)

 

 

За рекомендаціями  Міністерства освіти і науки в регіонах  запроваджуються різні форми залучення малюків до здобуття дошкільної освіти.

         Для задоволення потреб населення дошкільні навчальні заклади функціонують протягом року чи сезонно з різним режимом роботи. За бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі дитина може перебувати цілодобово, протягом дня або короткотривало.

Завдяки  організації різних форм здобуття   дошкільної освіти відсоток охоплення дітей  від 3 до 6 років  у 2011 році   становить  81,4 відсотки.

 

 

Рис. 3.1.8 Відсоток охоплення дітей всіма формами дошкільної освіти

 

Вимоги сьогодення потребують педагога-новатора, здатного вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, запроваджувати нововведення, вміло поєднувати традиційне з новим.

Останніми роками відмічається зростання якісного показника кадрового забезпечення у дошкільних навчальних закладах. На сьогодні освітній процес здійснює 141,2 тис. педагогічних працівників, з них закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації 70,6 тис.(50 %), ІІІ-ІV рівнів акредитації 69,7 тис. (49,4 %). Відсоток працівників, які закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації щорічно зростає (діаграма 9).

 

 

Рис. 3.1.9 Кількість та освітній рівень педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів (в одиницях)

 

 

     Визначено пріоритети подальшого розвитку  дошкільної освіти України:

 

      -  індивідуалізація освітнього процесу за рахунок збереження і розвитку багатофункціональної мережі дошкільних навчальних закладів;

      -   запровадження нових форм організації дошкільної освіти;

      - формування адаптованої здоров’язбережної  системи в дошкільних навчальних закладах;

      -  оновлення змісту і запровадження новітніх технологій в дошкільній освіті;

      -   сприяння  впровадженню   в   роботу дошкільних   навчальних  закладів  експериментальної  та  інноваційної  діяльності,  у  тому числі інклюзивної освіти,  враховуючи досвід інших країн та кращих надбань вітчизняної педагогіки та психології.

 

3.2 Загальна середня освіта

 

Сучасний світ постійно змінюється. Зміст освіти, створення нових державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти – це тест на відповідність часу. Саме він визначає суть реформи в освіті.

Створення нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти – надзвичайно  важливий крок у реформуванні вітчизняної освіти. Від цього кроку залежить те, чи зможуть наші учні увійти в сучасний світ із належними знаннями, необхідними для успішного спілкування і професійної діяльності, для взаєморозуміння і взаємодії між людьми, а також чи повернеться імідж грамотної та компетентної людини в коло пізнавальних інтересів і нагальних потреб юного покоління. Від цього залежить збереження пріоритетів українського суспільства, культурних цінностей, що сприяє духовному розвитку народу в цілому і особистості зокрема, її мислення і креативних якостей, формування якостей громадянина України, котрий усвідомлює себе невід'ємною часткою держави, рідної культури й світової спільноти.

Перш за все в центрі уваги – творча особистість учня, яку треба сформувати через засвоєння багатьох навчальних предметів. Особистісно зорієнтований підхід є одним із ключових для всіх галузей. Засобами різних навчальних предметів ми формуємо не абстрактну особистість, а таку, що має усвідомити своє місце і роль в Україні, національну ідентичність, любити свою країну і водночас поважати інші культури, традиції, народи, служити розбудові нашої держави. Формування духовного світу особистості, її гуманістичного світогляду, національної свідомості, моралі, громадянських якостей поставлено на першому місці в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти.

Проте, новий зміст освіти без нових технологій навчання – як літак без двигуну. Перед середньою школою у 2011 році стояло важливе завдання – забезпечення виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.

Програма забезпечила підключення ста відсотків шкіл до глобальних інформаційних ресурсів; підготовку вчителів з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та подолання комп’ютерної безграмотності серед вчителів, а також сприяла створенню умов для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями.

Серед головних напрямів державної політики в Україні є забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям та особам з особливими освітніми потребами, що є важливою формою їх соціального захисту, підготовки до подальшого самостійного життя.

Набуває поширення впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами,  починаючи з дошкільного віку. У 2011 році постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. У новій редакції розроблено Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації.

Удосконалення нормативно-правової бази видання навчальної літератури та забезпечення МОНмолодьспорт чіткої організації планування необхідних заходів для прискорення її видання стали запорукою виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо забезпечення підручниками учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів до 10 вересня 2011 року.

Окрім зазначеного вище у 2011 році на виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», від 20 квітня 2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 11 березня 2009 р. № 181 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», інших нормативно-правових документів МОНмолодьспорт здійснено систему заходів з питань створення нового покоління вітчизняних підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Одним із пріоритетних напрямів удосконалення якості навчальної книги є її відбір на конкурсній основі. Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджено наказом МОНмолодьспорту від 23 серпня 2011 р. № 988 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2011 р. за №1065/19803.

Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів було оголошено наказом МОНмолодьспорту від 14.09.2011 № 1063 та проведено відповідно до цього наказу та Положення про конкурс.

Конкурс проводився з метою відбору рукописів підручників з навчальних предметів інваріантної складової Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською, російською чи іншою мовою національної меншини (крім перекладних) та спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, предметів художньо-естетичного циклу для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, і в результаті - створення нового покоління підручників для початкової школи та якісного здобуття учнями повної загальної середньої освіти.

Конкурс було оголошено із 40 навчальних предметів на 59 назв підручників (в тому числі на 40 назв підручників для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою та мовами національних меншин).

На підставі висновків конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та рішення апеляційної комісії рішенням колегії МОНмолодьспорту України від 23.12.2011 (протокол № 5/8-19) затверджено перелік із 101 назви підручників для учнів 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які визнані переможцями Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» та включено до Переліку навчальної літератури, що може видаватися за державним замовленням 2012 року.

Здійснювалась координація Всеукраїнських експериментів за темами: "Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів" (наказ МОН від 31.10.2007  № 958 (ІІ етап) та "Формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу" (наказ МОН України від 02.11.2007 № 960 (ІІ етап); вивчення та популяризація інноваційних педагогічних технологій (Вальдорфська педагогіка в Україні, розвивальне навчання, інтегративні художньо-педагогічні технології).

За дорученням Прем’єр-міністра України від 27.05.2011 № 21121/2/1-11 на виконання Протокольного рішення від 12 травня 2011 року за результатами засідання Керуючої ради Комітету економічних реформ з питань реформування освіти, медицини та житлово-комунального господарства підготовлено методичні рекомендації з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладах у сільських районах.

На виконання постанови Верховної Ради України від 21.04.2011 № 3284-VІ розроблено проект Концепції Державної програми популяризації історичного знання на 2012-2017 роки.

Порівнюючи з 2010 роком удосконалено програми зовнішнього незалежного оцінювання Типових навчальних планів, а також зміст збірників завдань учнів для державної підсумкової атестації учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

3.2.1. Початкова загальна освіта

 

Наступною сходинкою безперервної освіти є початкова школа. Після затвердження Урядом нового Державного стандарту початкової загальної освіти починається відлік її нової історії.

Державний стандарт початкової загальної освіти, розроблений із урахуванням кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду, забезпечує:

 1. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Він визначає необхідність навчити кожну дитину, починаючи з 2 класу, освоювати і використовувати в практичній діяльності інформаційно-комунікаційні технології.
 2. Підвищення рівня знань  іноземних  мов, вивчення яких усі школярі України з 2012 року розпочинатимуть з 1 класу.
 3. Використання здоров’язбережувальних технологій та екологічної спрямованості освіти, що не лише сприятиме формуванню навичок збереження здоров’я, а й навчить дитину жити в злагоді з природою.

Крім того, документ максимально розвантажений, доступний, отримав схвальні оцінки педагогічної та батьківської громадськості. Авторському колективу на чолі з академіком Савченко О.Я. присуджена Державна премія України в галузі освіти 2011 року за розроблення Державного стандарту початкової загальної освіти.

Саме до початкової освіти була прикута увага органів управління освітою у 2011 році, завданням яких  стало: підготовка вчителів до роботи в нових умовах початкової школи, активна просвітницька робота з батьками першокласників, створення матеріальної і навчально-методичної бази в залежності від регіональних потреб.

Міністерство цього року зініціювало проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!», бо цілком зрозуміло: як переступить дитина вперше шкільний поріг – так і проляже її шкільна дорога.

Розвиток початкової загальної освіти є одним з пріоритетів діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України.

Набуття загальнонавчальних та цільових компетентностей діяльності є фундаментом наступного успішного навчання школяра в основній школі.

Основною метою початкової загальної освіти є всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися; повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, умінь і навичок здорового способу життя. За роки навчання у початковій школі учні мають набути достатній  особистий досвід культури спілкування і співпраці у різних видах навчальної діяльності; самовираження у творчих видах завдань.

Демографічний  спад спричинив зменшення загальної кількості учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів з 2001-2002 навчального року по 2010-2011 навчальний рік. Кількість учнів початкових класів  зменшилась за цей період на 505 тис. Хоча з 2008-2009 навчального року спостерігається позитивна тенденція щодо кількості учнів початкових класів (рис. 3.2.1).

 

Рис. 3.2.1 Динаміка кількості учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

Разом з тим, з кожним роком зростає кількість дітей 6-річного віку, охоплених навчанням. Лише за останні 4 роки їх кількість зросла  майже на 47 тис. Це свідчить про те, що батьківська громадськість  усвідомила доцільність та ефективність раннього системного навчання дітей, яким забезпечується всебічний розвиток та рання соціалізація дитини. Тому значно більшої уваги потребує створення належних умов для організації навчально-виховного процесу першокласників.

 

 

Рис. 3.2.2 Динаміка прийому учнів до 1-х класів денних загальноосвітніх навчальних закладів системи МОНмолодьспорту

 

 

Зменшується можливість організації навчання шестирічних дітей на базі дошкільних навчальних закладів, оскільки збільшується кількість дітей дошкільного віку. Так з 2005-2006 навчального року кількість першокласників, які розпочинають навчання у приміщеннях дошкільних навчальних закладів, зменшилася майже в 4 рази: з 93,7 до 23,3 тисяч у 2010-2011 начальному році.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.3 Динаміка кількості учнів 1 класів, які навчаються

на базі дошкільних навчальних закладів

 

Рис. 3.2.4 Розподіл кількості загальноосвітніх навчальних закладів за наявністю груп продовженого дня у 2010-2011 навчальному році

 

Позитивним чинником є зростання кількості учнів початкових класів, які відвідують групи продовженого дня, як у містах, так і в сільській місцевості, у переважній більшості областей.

Наприкінці 2010-2011 навчального року у 10819 загальноосвітніх навчальних закладах функціонували групи продовженого дня, що становило 54 відсотки від загальної кількості ЗНЗ (рис 3.2.4).

 


Рис. 3.2.5 Динаміка охоплення учнів початкових класів групами продовженого дня порівняно із загальною кількістю учнів у ГПД (тис. осіб)

 

За останні 5 років кількість учнів, які відвідують групи продовженого дня, зросла майже на 55 тисяч.

Переважна більшість дітей, які відвідують групи продовженого дня, становлять учні початкових класів. Наприкінці 2010-2011 навчального року їх кількість становила близько 93 відсотки від загальної кількості учнів, які відвідують групи продовженого дня.

 

 


Рис. 3.2.6 Динаміка охоплення учнів початкових класів

групами продовженого дня (тис. осіб)

Рис. 3.2.7 Відсоток охоплення учнів початкових класів
  

групами продовженого дня

 

Актуальність організації роботи груп продовженого дня у початковій школі  на сьогодні зумовлена більш раннім початком навчання дитини у школі, постійною зайнятістю батьків, неучастю їх у вихованні власних дітей через тривале перебування за межами України.

 

 

3.2.2. Базова та повна середня освіта

 

Визначною подією став Форум міністрів освіти європейських країн «Школа ХХІ століття: Київські ініціативи», що відбувся 22-23 вересня 2011 року у м. Києві.

На Форумі були обговорені перспективи та пріоритетні напрямки розвитку освіти, питання запровадження в освітній простір України інноваційних змін, спрямованих на наближення до європейських освітніх стандартів.

За наслідками Форуму поліпшилась співпраця між різними підрозділами Ради Європи, міжнародними організаціями та громадянським суспільством у сфері середньої освіти.

Визначено, що основним завданням систем освіти європейських країн є створення умов для забезпечення рівного доступу всіх членів суспільства до якісної освіти, яка здійснюється на засадах демократичного та гуманістичного навчання.

 

C:\Users\a_marchenko\Desktop\Звіт ДЗСДО 1\IMG_2577.JPG

Ключовим аспектом Форуму стало прийняття «Київського Комюніке».  Основні напрямки якого:

 • створення Міжнародної асоціації працівників дошкільних навчальних закладів;
 • проведення міжнародних прес-турів по дошкільних навчальних закладах Європи з метою обміну досвіду роботи;
 • встановлення єдиного для європейських країн Міжнародного дня дошкілля;
 • розширення обміну не лише студентами, учнями, але і провідними спеціалістами та науковцями; 
 •    створення міжнародної on-line школи для учнів з розміщенням веб-ресурсів з національних історій та історії Європи;
 • створення  спеціальної комісії з метою аналізу програм і підручників на предмет наявності в них пропаганди насилля, расової дискримінації, нацизму, нерівності, ксенофобії тощо;
 •    розроблення проекту «Сторінки історії, написані європейськими школярами»;
 • проведення єдиних уроків толерантності в Міжнародний день толерантності в країнах-членах Ради Європи;
 • співробітництво міжнародних таборів для дітей та юнацтва; 
 • створення міжнародних волонтерських груп з метою відновлення  пам’ятників культури;
 • проведення щорічних всеукраїнських турнірів юних правознавців на всеєвропейському рівні;
 • сприяння мобільності педагогів, у тому числі створення віртуальних програм для вчителів іноземних мов та вчителів-предметників з метою  вивчення кількох мов і користування ними;
 • розширення мережі європейських класів (European sections), де учні матимуть можливість вивчати більше іноземних мов;
 • проведення європейського конкурсу «Школа без кордонів», учасники якого конструюватимуть свій образ ідеальної  школи;
 •  створення загальноєвропейської відкритої Інформаційно-комунікаційної Академії розвитку («ICAR» – information-communication akademi research) для обдарованих дітей;
 • створення  європейської Інтернет-мережі шкіл-партнерів (назва проекту «HAND TO HAND» – «Рукостискання»); 
 • започаткування проекту дистанційного навчання для інклюзивної освіти («COME TOGETHER» – «Йдемо разом») для дітей з особливими потребами за участю спеціалізованих шкіл та старшокласників звичайних шкіл (спілкування, інтеграція у загальне освітнє середовище);
 • проведення  щорічного загальноєвропейського конкурсу «Творчий вчитель» («CREATOR») для вчителів інформатики;
 • поширення проектів співпраці шкіл-партнерів; підтримка міжнародної діяльність шкіл; пошук нових форм роботи;
 • відкриття дистанційних та віртуальних міжнародних класів в on-line режимі;
 • створення європейського інформаційного ресурсного банку шкіл-партнерів.

У 2011 році забезпечено реформування змісту шкільної освіти.

Вперше в історії української освіти відбулося розроблення двох освітніх стандартів.

Державний стандарт початкової загальної освіти, який розроблено із урахуванням кращого вітчизняного і зарубіжного досвідів, забезпечує:

- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Визначає необхідність навчити кожну дитину, починаючи з 2 класу, освоювати і використовувати в практичній діяльності інформаційно-комунікаційні технології;

підвищення рівня знань  іноземних  мов,  вивчення яких усі школярі України розпочинатимуть з 1 класу;

- використання здоров’язбережувальних технологій та екологічну спрямованість освіти, що не лише сприятиме формуванню навичок збереження здоров’я, а й навчить дитину жити в злагоді з природою.

Крім того, документ максимально розвантажений, доступний, отримав схвальні оцінки педагогічної та батьківської громадськості.

На основі стандарту розроблено навчальні програми для початкової школи.

Наступним кроком по реалізації Державного стандарту, поступове впровадження якого розпочнеться з 1 вересня 2012 року, є підготовка підручників. Проведено Всеукраїнський конкурс підручників для початкової школи. Підготовлено нове покоління українських підручників, як  за формою, так і за змістом.

Логічним продовженням стандарту початкової освіти став Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

Державний стандарт будується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту.

Акцент зроблено на співвідношенні змісту, форм і методів роботи з учнями  до вимог сучасного життя.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження.

У результативній складовій кожної освітньої галузі Державного стандарту визначено державні вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює тощо).

У стандарті виокремлено сім освітніх галузей: мови і літератури, суспільствознавство, культура і мистецтво, математика, природознавство, технології, здоров’я і фізична культура. Опис освітніх галузей здійснюється послідовно за ступенями школи – основна школа і старша школа.

Зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за двома рівнями: базовим і профільним. Базовий рівень освіти з обов’язковим вивченням всіх базових дисциплін закінчується у дев’ятому класі. Крім того, в основній школі розширено обсяг варіативної складової навчального плану, зокрема, для здійснення допрофільної підготовки учнів.

Старша школа функціонує як профільна (передбачається функціонування й універсального профілю).

Попередній досвід організації профільного навчання засвідчив надмірний обсяг обов’язкового для всіх учнів (інваріантного) освітнього компонента, що веде до навчального перевантаження школярів, і не дає змоги ефективно задовольнити їхні освітні потреби. Тому стандарт унормовує співвідношення між навчальними предметами таким чином:

- загальноосвітні (обов’язкові для всіх профілів), до якого входять українська мова, іноземна мова, математика, практична екологія, фізична культура;

 цикл профільних предметів, який обирає учень і предмети якого є для нього обов’язковими. Профіль може бути одно- (наприклад, економічний) або багатопредметним (наприклад, економіко-правовий). Передбачена можливість отримання не лише допрофесійної, а й професійної підготовки (фінансовий профіль, туризм тощо). Предмети можуть об’єднуватися за галузями, наприклад, математика і економіка, природничі дисципліни і технології, суспільні дисципліни і економіка, література і мистецтво;

- обов’язково-вибіркові предмети;

- предмети/курси за вибором (наприклад, країнознавство, основи підприємництва,  громадянська освіта тощо).

28 жовтня 2011 року новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти розглянуто на ІІІ-му Всеукраїнському з’їзді працівників освіти, а 4 листопада його погоджено колегією МОНмолодьспорту та затверджено 23 листопада постановою Кабінету Міністрів України за № 1392.

У 2011 році Міністерством вперше розроблено та затверджено Концепцію літературної освіти (наказ МОН від 26.01.2011 № 58), яка об’єднала різні наукові і методичні погляди, визначивши основні пріоритети у подальшому розвитку шкільної  літературної освіти.

Як зазначено в Концепції літературної освіти, під літературною освітою розуміємо навчально-виховну систему вивчення літератури в загальноосвітніх закладах України, яку забезпечують такі навчальні дисципліни: українська література, світова література, інтегрований курс «література (рідна і світова)» для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин, курси за вибором і факультативи. 

Розроблення єдиної концепції зумовлено:

- необхідністю узгодити програми й підручники, що забезпечують літературну освіту. Деякі з них є перевантаженими або містять матеріал, що не відповідає віковим особливостям дітей, інтенсивності розвитку науки, техніки та комп’ютерних технологій;

- потребою в осягненні вітчизняного культурного багатства, усвідомленні учнями себе як громадян України, вироблення в них широкого світогляду, що ґрунтується на національних традиціях і повазі до духовних здобутків усіх народів.

Основними завданнями Концепції літературної освіти є: вироблення спільних методологічних засад для предметів, що забезпечують літературну освіту в школі, – таких, які найбільш повно дозволять розкрити духовно-естетичний потенціал художньої словесності та забезпечити виховну функцію літератури; виокремлення та узгодження складових літературної освіти, а також змістового їх забезпечення; визначення структури, етапів і стратегічних завдань літературної освіти на кожному етапі; забезпечення наступності і взаємозв’язку етапів літературної освіти учнів протягом періоду навчання.

Оптимальним у викладанні літератури для старшокласників буде комплексний принцип, згідно з яким до вивчення в школі будуть запропоновані вершинні твори морально-філософського, соціально-філософського, психологічного, історичного змісту від давнини до сучасності, до яких учні вже стали готові за рівнем свого психологічного й культурного розвитку.

З метою розвитку природничо-математичної освіти розроблено і затверджено Державну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року. Реалізація програми дасть змогу забезпечити єдині підходи та вимоги до рівня надання освітніх послуг природничо-математичного напряму шляхом оновлення змісту освіти, удосконалення навчально-методичного забезпечення, модернізації системи підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних предметів та системи післядипломної педагогічної освіти.

З метою покращення функціонування та інноваційного розвитку освіти, підвищення її якості і доступності, інтеграції в європейський освітній простір Указом Президента України № 926 від 30 вересня 2010 р. 2011 рік оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства в Україні.

Важливість розвитку і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему освіти визнається всіма державами. Це підтверджує Програма Ради Європи на 2010–2014 рр. «Освіта для міжкультурного взаєморозуміння, права людини і демократична культура», а також Стратегія розвитку країн Європейського Союзу «ЄС – 2020».

Значну роль у розвитку взаємодії і взаєморозуміння в галузі інформатизації освіти зіграв  Освітній Всесвітній Форум (Education World Forum) «Освіта задля економічного зростання»,  відбувся в Лондоні 10–12 січня 2011р, учасниками якого стали представники 78 країн,  38 міністрів освіти, керівники провідних вищих навчальних закладів з різних держав та представники відомих ІТ-компаній – CISCO, Іntel, Microsoft, hp та інших. Участь делегації України на чолі з Міністром освіти  і науки, молоді та спорту Дмитром Табачником у форумі  дала можливість опрацювати основні проблеми в галузі інформатизації освіти, обмінятися досвідом і створити основу для подальшої співпраці з країнами Європи в напрямах розвитку ІКТ.

 Досвід країн, які розвивають економіку, побудовану на знаннях, свідчить, що інвестиції в освіту стають визначальними. Саме за рахунок підвищення рівня освіти розвинені країни отримують майже 50% національного продукту. 

Одним із показників стану ІКТ в країні є індекс її мережевої готовності. Він складається з багатьох чинників. Скажімо, до рейтингу 2010 р. увійшли 138 країн. На жаль, Україна в цьому рейтингу займала 90-е місце.

Але сьогодні ситуація в Україні змінюється. Використання ІКТ швидко зростає. Згідно дослідження, проведеного компанією InMind, за кількістю Інтернет-користувачів Україна посідає друге місце серед країн Центральної і Східної Європи.

У квітні 2011 року затверджено Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року

Виконання Програми дасть змогу:

- поліпшити якість шкільної освіти, створити механізм її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;

- забезпечити загальноосвітні  навчальні заклади доступом до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів;

- сприяти доступу учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів;

- створити та  використати у навчальному процесі сучасні електронні  навчальні  матеріали та організувати ефективний доступ до них через Інтернет;

- створити умови для здобуття повноцінної освіти,  соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

- сформувати дистанційну систему виявлення обдарованих учнів, налагодити їх ефективний електронний зв'язок з провідними фахівцями та вченими;

- забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір.

Сьогодні в Україні підтримані освітні ініціативи відомих світових компаній – лідерів на ринку ІКТ. Головна увага у рамках співробітництва з провідними компаніями у 2011 році приділялась питанню навчання педагогів основам ІКТ. У результаті спільної роботи Міністерства, закладів післядипломної педагогічної освіти, вищих навчальних закладів та компаній-партнерів на кінець 2011 року можна говорити про успішне подолання «комп’ютерної неграмотності вчителів».

Так, програма «Партнерство у навчанні» корпорації Microsoft має на меті допомогти кожному вчителю реалізувати свій творчий потенціал шляхом доступу до найсучасніших інформаційних технологій.

2011 року Міністерство спільно з компанією «Майкрософт Україна» в рамках програми «Партнерство у навчанні» провели друге щорічне онлайн-дослідження «Інновації в навчанні» (Innovative Teaching and Learning, ITL), метою якого був вимір ступеня проникнення інновацій в українську систему освіти та рівня використання сучасних технологій учителями та учнями.

У рамках розвитку програми «Партнерство в навчанні» була розширена діяльність і популяризація Восьмого всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор», цього року більше 900 учасників з усіх регіонів України подали свої роботи на розгляд жури. Найбільш активними стали представники з Донецької (222 роботи), Харківської (77 робіт), Херсонської (77 робіт) областей.  Серед ста робіт лауреатів Конкурсу найбільше, 24 роботи, представників Донецької області.

Важливим показником стало те, що 165 робіт надійшло від вчителів з сільської місцевості. Це означає, що ІКТ вже не є прерогативою великих міст.

За 2011 рік проведено1484 тренінги «Основи безпеки дітей в Інтернеті» для різних категорій (директорів, методистів, вчителів, учнів, батьків) , на яких було навчено правилам безпечного користування мережею Internet 76420 осіб. 

Курс «Основи безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі» за період  з вересня по грудень 2011 року прослухали 2 750 вчителів.

Успішно реалізуються освітні програми корпорації Intel. Програма Intel «Навчання для майбутнього» передбачає навчання педагогів основам ІКТ. За 6 років підготовлено понад 180 000 вчителів.

В 2011 році за програмою Intel «Навчання для майбутнього» в системі післядипломної педагогічної освіти навчено 15 661 педагогів. Крім того за очно-дистанційною версією курсу навчено 262 викладачі, 2080 осіб пройшли міні-тренінги «Метод проектів» із серії «Елементи»

Найбільш активно і ефективно на сьогодні програма впроваджується у Полтавській (86%), Херсонській (78%), Дніпропетровській (78%), Запорізькій (68%), Миколаївській (65%), Кіровоградській (57%), м. Севастополь(50%), Сумській (45%), Луганській(44%), Волинській (42%); Львівській областях (40%) та Київській області (38%).

Звичайно, кращий результат мають ті області, де органи місцевого самоврядування зацікавлені у підготовці нового покоління сучасних працівників свого регіону, які володіють навичками ХХІ століття, інформаційними технологіями тощо. Так, керівництво Дніпропетровської, Полтавської, Луганської та деяких інших областей надало цільове фінансування для оплати роботи тренерів при проведенні підготовки вчителів за цією Програмою, що створило умови для швидкого та якісного підвищення кваліфікації освітян в своїх регіонах та забезпечило системний підхід до втілення в життя процесів інформатизації освіти. Подібний досвід заслуговує на увагу, вивчення і поширення в інших регіонах України.

 

 

Рис. 3.2.8 Процентне співвідношення кількості вчителів ЗНЗ, які пройшли підготовку за програмою Intel у 2004-2011 р.р., до загальної кількості вчителів у кожній області (станом на 01.08.2011р.)

 

Завершується узагальнюючий етап експерименту (січень 2011 – грудень 2011 року). Станом на 1.09.2011 року у дослідно-експериментальній роботі беруть участь 151 клас  у 51 загальноосвітньому навчальному закладі. За моделлю навчання «1 учень –  1 комп’ютер»  навчаються 3701 учнів (1-4 класів та 5-7 класів), працюють 231 вчителів. Проект «1 учень – 1 комп’ютер» передбачає забезпечення загального доступу учнів до електронних освітніх ресурсів шляхом використання персональних нетбуків.

Порівняння результатів дослідження щодо цільових пріоритетів використання ІКТ, яке було проведено з учителями експериментальної групи на початку роботи в проекті та через рік дозволяє виявити певні тенденції.

 

Таблиця 3.2.1 - Цільові пріоритети використання ІКТ (дані в процентах до кількості досліджуваних)

 

Цілі використання ІКТ

2010 рік

2011 рік

Підготовка та зберігання документів в електронному вигляді

37,8%

28,6%

Демонстрація та наочність

43,2%

46,4%

Організація роботи учнів в класі

48,5%

89,1%

Проведення позашкільних закладів

32,3%

41,5%

Пошук та отримання необхідної інформації через мережу Інтернет при підготовці до уроку

45,4%

81,6%

 

 

Вже декілька років компанія Samsung Electronics проводить конкурс освітніх ІКТ проектів «Назустріч знанням» серед учнів і вчителів.

Саме в рік освіти та інформаційного суспільства Міністерство визначило завдання забезпечення стовідсоткового оволодіння вчителями навичками застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Станом на 30 грудня 2011 року у середньому по країні 92,4 відсотка  вчителів володіють комп’ютером.

 

 

 

Рис. 3.2.9 Показники стану володіння вчителів комп’ютером

 

В Україні також успішно реалізується міжнародний проект «Щоденник».

Платформа, на якій функціонує освітній портал «Щоденник.ua» (http://shodennik.ua/) має безліч опцій і додатків для максимальної підтримки освітнього процесу в Україні. Портал закритий для доступу сторонніх і безперервно модерується, що виключає можливість появи на ньому небажаної або небезпечної інформації.

Можливості порталу досить різноманітні: і вчитель, і учень, і батьки зможуть знайти для себе багато корисних ресурсів. За допомогою програм електронного документообігу: розклад, журнал, щоденник, календарне планування – вчитель зможе менше часу витрачати на паперову роботу і більше уваги приділяти учням і підготовці до уроку. Крім того, «Щоденник.ua» надає широкий спектр можливостей для підвищення кваліфікації педагогів: на базі сайтів регулярно проводяться різні конференції, семінари і тренінги, у вчителів є можливість обмінюватися досвідом, розміщувати свої творчі напрацювання, використовувати для роботи матеріали медіатеки.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 3.2.10 Динаміка кількості учнів на один комп'ютер

 

 

Для дітей громадян України, які проживають за кордоном, з 2007 року працює «Міжнародна українська школа». Навчальний процес у школі здійснюється  переважно у формі дистанційного навчання з використанням IKT.

Завдячуючи Міжнародній українській школі – кожній дитині, яка тимчасово або постійно проживає за кордоном, надано можливість реалізувати своє конституційне право на повну загальну середню освіту.

Учителі школи організовують і координують навчання більше як 2 тисяч учнів, серед яких понад 300  навчаються дистанційно і майже 1800 учнів – у складі закордонних українських навчальних закладах.

Дистанційне навчання організовано з учнями 60 країн світу (Португалія, Канада, США, Нова Зеландія, Польща, Бразилія, Сінгапур, ПАР, Китай, Бельгія, Англія, Іспанія, Швейцарія, Італія, Німеччина, Чехія, Словаччини, Росія, Нідерланди та ін.). Серед учнів діти працівників закордонних представництв МЗС, лікарів та представників інших професій – громадян України, що легально працюють за межами України,  діти, що виїхали тимчасово на навчання чи лікування за кордон, та діти української діаспори.

У 2010/2011 навчальному році школу закінчили 223 учні, кожен з них змінив не одну школу і не одну країну. 27 травня 2011 року   Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро  Табачник вручив восьми випускникам Міжнародної української школи, які прибули із різних країн світу,  атестати про повну загальну середню освіту.

У церемонії взяли участь заступник Міністра Борис Жебровський, директор школи Людмила Іванова, батьки, вчителі.

 

2

На церемонії вручення атестатів

 

У 2011 році Україна офіційно підтвердила готовність долучитися до програми Європейського Союзу E-Twinning, що стала доступною для країн-учасниць ініціативи ЄС «Східне партнерство». Програма надасть можливість загальноосвітнім навчальним закладам України будувати партнерські зв’язки з навчальними закладами європейських країн, спільно розробляти та впроваджувати дослідницькі, освітні та соціальні проекти.

Прикладом широкого використання ІКТ в освіті дітей з обмеженими можливостями є спеціальна школа «Надія» м. Києва. На сайті закладу розміщено електронну бібліотеку, відеоматеріали, електронні ВЕБ-посібники. За допомогою сайту забезпечується зв'язок з учнями, обмін інформацією з педагогічними працівниками школи, партнерами в Україні та за кордоном.

Міністерством налагоджено співпрацю з провідними зарубіжними та вітчизняними ІТ-корпораціями, іншими структурами, які допомагають українській школі набувати сучасне обличчя.

Так у 2011 році започатковано:

 1. Інноваційний проект «Aльфанетшкола» у співпраці з дочірньою компанією всесвітньовідомої Google, метою якого є впровадження у навчальний процес  проведення відео-уроків  найкращих учителів, у тому числі, в on-line режимі. У межах проекту 100 шкіл м. Києва та Київської області забезпечуються необхідним обладнанням.
 2. Проект по створенню єдиного інформаційного простору спільно з компанією MZ Systems, який пройшов апробацію в навчальних закладах Запорізької області і окремих районах інших регіонів,  планується  поширити на всі школи Дніпропетровської та інших областей.
 3. Підписано Меморандум про співпрацю з компанією «Київстар» щодо забезпечення учнів та вчителів шкіл доступом до інформаційних ресурсів Інтернет, які направлені на виховання та навчання. Меморандумом передбачено безкоштовне підключення до Мережі 100 шкіл України.

Окрім того, широко використовуються інформаційно-комунікаційні технології в організації освітньої діяльності.

У 2011 році Міністерством проведено:

 • Інтернет-збори для батьків майбутніх першокласників;
 • Інтернет-олімпіади з восьми шкільних дисциплін;
 •  моніторингове дослідження рівня практичного володіння випускниками шкіл комп’ютерними технологіями тощо.

 

У 2011 році здійснено заходи щодо формування оптимальної мережі навчальних закладів, які відповідають сучасним потребам населення, зміцнення їх матеріальної бази та  подальшого створення освітніх округів.

Створення кожного освітнього округу є окремим самостійним проектом. Модель освітнього округу не може  бути єдиною й розповсюджуватися на усі території, оскільки враховує  освітні запити населення, наявну мережу навчальних закладів та перспективи комплексного розвитку конкретної територіально-адміністративної одиниці.

У  2011  році в країні  почали функціонувати понад 1900 освітніх округів, до складу яких увійшли  більше ніж 8 тисяч навчальних закладів і здобувають освіту понад мільйон учнів.

Наявність розгалуженої мережі навчальних закладів забезпечує доступність до якісної освіти, підвищує економічну ефективність функціонування навчальних закладів та урізноманітнює освітні послуги. 

Навчаючись у школі за місцем проживання, дитина за особистим розкладом може відвідувати заняття з поглибленого вивчення окремих предметів в опорному навчальному закладі. Крім цього, брати участь в освітніх, спортивних, культурних програмах інших установ, що входять до складу освітнього округу. Це й музична, спортивна школи, бібліотека, позашкільний заклад, що знаходяться, як правило, у сільській місцевості лише у районних центрах. У межах освітнього округу забезпечується організація  безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому. Для цього розробляються спеціальні маршрути шкільних автобусів.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 3.2.11 Кількість автобусів, придбаних за кошти Державного бюджету України

Рис. 3.2.12 Кількість учнів, забезпечених організованим підвезенням у сільській місцевості (у % до загальної кількості учнів, які потребують підвезення)

 

Рис. 3.2.13 Кількість учнів, забезпечених підвезенням за програмою «Шкільний автобус» (у % до загальної кількості учнів, які потребують підвезення)

 

На виконання Державної програми «Шкільний автобус» у 2011 році Уряд виділив 75 млн. грн.

Саме за таких умов дитина, незалежно від місця проживання, може отримувати якісну освіту і розвивати свої природні здібності.

У 2011 році продовжено роботу по удосконаленню системи підготовки та підвищення кваліфікації  педагогічних працівників відповідно до потреб сучасної школи.

У зв’язку з цим доречним є створення пан’європейської мережі методистів, щорічне проведення європейських модулів з формування інструкторських кадрів та семінарів з підготовки вчителів.

Спільно з Радою Європи завершено  підготовку документу «Мовна освітня політика України. Аналіз та рекомендації».

У 2010-2011 навчальному році в Україні експертами Ради Європи у рамках проекту «Аналіз мовної освітньої політики (Language Education Policy Profile)» було проведено:

- аналіз і узгодження нормативно-правової бази та навчально-методичного забезпечення загальної середньої освіти України в галузі мовної освіти із загальноєвропейськими стандартами, вимогами та критеріями;

- систематизацію, узагальнення та вдосконалення підходів до змісту загальної середньої освіти України у сфері мовної освіти на законодавчому та концептуальному рівнях.

Розроблено рекомендації щодо шляхів удосконалення професійної компетентності вчителя, поліпшенні умов організації навчально-виховного процесу з мовної освіти, впровадженні ефективних навчальних та тестових методик, інноваційних освітніх технологій.

Експерти зазначили, що Україна має широкий спектр моделей двомовної освіти. Оцінка таких моделей, вимірювання їх ефективності досягнення заявлених цілей – це питання, яке заслуговує подальшої уваги.

У 2011 році продовжувалась співпраця з Радою Європи у галузі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу, зокрема історії та громадянської освіти. Було проведено три семінари, що стали черговим успішним кроком в активному співробітництві між Україною і Радою Європи, сприяли підготовці учнівської молоді до життя в демократичному суспільстві, формуванню нової генерації молоді, яка поважає культуру, релігію та світосприйняття інших народів.

Учасниками семінарів напрацьовані рекомендації щодо удосконалення Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (освітня галузь «Суспільствознавство»); розвитку ефективних методів мотивації навчальної діяльності учнів, формуванню національної самосвідомості в полікультурному суспільстві. Підготовлено посібник щодо висвітлення історії, культури, побуту України в підручниках і засобах масової інформації іноземних держав, а також про досвід міжнародної співпраці країн в галузі загальної середньої освіти та їх зацікавленості у співпраці із загальноосвітніми середніми навчальними закладами України.

Створення здоров'язбережного середовища у навчальних закладах, навчання основам безпеки життєдіяльності в дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладах, проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності дозволило зменшити травматизм серед учасників навчально-виховного процесу, в тому числі на пожежах.

У 2011 році здійснено заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру. Проблеми безпеки учасників навчально-виховного процесу, покращення санітарно-гігієнічних умов, профілактики травматизму систематично розглядалися на колегіях, нарадах органів управління освітою, навчальних закладів спільно із службами, відповідальними за безпечну життєдіяльність населення на місцях.

Міністерством здійснюється навчання і перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників обласних управлінь освіти і науки.

Система навчання і перевірки знань з безпеки життєдіяльності в галузі освіти – це 10,5 мільйона тих, хто навчається і навчає, а також ознайомлення батьківської громадськості (близько 15 млн. чол.) з проблемами безпеки дітей, підлітків і їх оточення. Введення курсу «Основи безпеки життєдіяльності», інші види профілактики побутового травматизму за останні 10 років дозволили зменшити побутовий травматизм з смертельним наслідком. Так за 9 місяців 2008 року від нещасних випадків у побуті загинуло 688 учнів та вихованців навчальних закладів, 2009 року – 630, 2010 року – 573, 2011 року – 447.

З метою створення безпечних і здорових умов праці, поліпшення контролю за функціонуванням системи управління охороною праці щорічно проводиться Всеукраїнський громадський огляд-конкурс з охорони праці в установах та закладах освіти.

Питання щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності та формування в учнів здоров’язбережної компетенції належить до пріоритетних завдань системи загальної середньої школи. Вивчення зазначених питань передбачено навчальними програмами предметів інваріантної складової Типових навчальних планів «Основи здоров’я» (1-9 класи), «Захист Вітчизни» (10 – 11 класи).

Важливим аспектом діяльності Міністерства є реалізація державної політики у сфері формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції та інших соціально небезпечних хвороб.

Досягнення України у впровадженні профілактичних програм, зокрема запровадження в початковій і основній школі обов’язкового навчального предмету «Основи здоров’я», його якісне навчально-методичне забезпечення отримали високу оцінку на Регіональній конференції «Підвищення ефективності профілактичних програм для підлітків та молоді в країнах Центральної Азії та Східної Європи», яка проходила в Республіці Казахстан 19 – 21 квітня 2011 року.

Важливою частиною національної відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу є зниження стигми та дискримінації у зв’язку з ВІЛ,  сприяння формуванню толерантного ставлення суспільства до людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. У співробітництві з Всеукраїнською благодійною організацією «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» здійснюється цілеспрямована робота з формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та дошкільної освіти. Розроблено програму і видано посібник для проведення  тренінгу «Формування толерантного ставлення до ВІЛ+ дітей у системі шкільної та дошкільної освіти». З метою підготовки тренерів з питань впровадження програми «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та дошкільної освіти» проведено навчальні семінари-тренінги для методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти. У 2009 – 2010 роках таким навчанням були охоплені педагогічні працівники лише 10 областей в рамках реалізації проекту «Покращення життя ВІЛ-позитивних дітей та їх сімей».  Досягненням 2011 року є проведення таких навчальних семінарів – тренінгів для представників інститутів післядипломної педагогічної освіти з інших 17 регіонів, в яких не впроваджується зазначений проект. У результаті системної роботи щодо кадрового і методичного забезпечення Міністерством упродовж 2009-2011 років створено умови для впровадження тренінгу «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та дошкільної освіти» у  навчальні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних і середніх загальноосвітніх навчальних закладів, керівних кадрів освіти відповідно до Плану заходів з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

Спільно з Бюро ЮНЕСКО в Москві проведено круглий стіл з питань профілактичної освіти та політики, щодо питань, пов’язаних з ВІЛ у системі освіти. В ньому взяли участь представники міжнародних організацій і агентств ООН в Україні (ЮНФПА, ЮНІСЕФ, ЮНЕЙДС, ПРООН, МОП, ВОЗ, GIZ), міністерств освіти країн Центральної Азії та Східної Європи, освітніх установ, неурядових, громадських та релігійних  організацій України. Були представлені заходи України та країн-учасниць у відповідь на епідемію ВІЛ-інфекції, приклади реалізації ефективних освітніх та міжсекторальних програм і проектів, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції, захворювань, що передаються статевим шляхом, вживання наркотиків, формування у молоді культури здорового способу життя через формування навичок відповідальної поведінки. Крім того, обговорено проблеми стигматизації та дискримінації людей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІДу та визначено ресурси і нові можливості міжвідомчої взаємодії і координації зусиль в сфері профілактики ВІЛ-інфекції. Також розглядалися питання кадрового і методичного забезпечення профілактичної освіти, міжнародного співробітництва, участі молоді, ролі церкви і релігійних організацій, використання інтернет- та медіа-технологій в профілактичній освіті.

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 3.2.14 Відсоток загальноосвітніх навчальних закладів, в яких предмет «Основи здоров’я»  та факультативний курс з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу викладається педагогом, який має документ про проходження навчання за методикою розвитку життєвих навичок

 

Світовий економічний форум в Давосі оприлюднив у цьому році звіт щодо конкурентоспроможності держав 140 країн проаналізовано за багатьма критеріями. Якість освітньої системи України посідає в ньому 56 місце (Польща – 62 місце, Росія – 78, Грузія – 119).

Найбільш виграшно Україна виглядає стосовно коефіцієнту охоплення населення вищою освітою – 8 місце, а також коефіцієнту охоплення населення загальною середньою освітою – 44 та стосовно якості природничо-математичної освіти – 42 місце. В питаннях управління освітою, менеджменту освіти та підготовки керівників навчальних закладів Україна знаходиться на 109 місці у загальному рейтингу.

З метою удосконалення управлінської діяльності та набуття практичного досвіду роботи вперше запроваджено стажування працівників Міністерства у місцевих органах управління освітою. Відновлено роботу дискусійного клубу, де проведено понад 20 засідань з різними категоріями педагогічних працівників з питань загальної середньої освіти.

Проведено семінар начальників управлінь освітою у Черняхівському районі Житомирської області, підготовлено та розіслано управлінням методичні рекомендації із проведення оптимізації шкільної мережі.

За ініціативи Міністерства вперше проведено Всеукраїнську естафету педагогічних інновацій «Нові горизонти української школи», у якій взяли участь понад 300 педагогічних працівників з усіх регіонів країни. За наслідками її проведення буде забезпечено вивчення та узагальнення інноваційних форм роботи, спрямованих на розвиток освітньої